Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 12.4.2021

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Zajištění homogenity skupin, tříd.

 

TESTOVÁNÍ OD 12.4.2021

Čím – LEPU testy (délka testování cca 20 - 30minut)

Kdo – všichni žáci i pedagogové, kteří se účastní prezenční výuky

Jak – šetrnými samoodběrovými testy, u dětí za asistence proškolených pedagogů

Kde – ve třídě (děti, které zvládnou testování samy nebo s pomocí pedagoga)

       - v určené místnosti (děti, které potřebují asistenci rodiče)

Kdy – 2x v týdnu – pondělí, čtvrtek

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního   

RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Postup při pozitivním výsledku testu u žáka ve škole:

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu (pondělí), vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu .

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Dítě, žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

                                                                           

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2021/22

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude zápis do 1.ročníku přizpůsoben okolnostem.

Zápis se bude konat 15.4.2021 (čtvrtek) od 14,00 do 17,00 hod.

K zápisu vezměte s sebou: žádost, vyplněný dotazník pro rodiče (info pro rodiče), zápisní arch, rodný list dítěte.

Žádost je možné podat osobně v den zápisu, nebo distančním způsobem od 12. do 26.4.2021.

Pro distanční způsob podání žádosti je možné využít
• datovou schránku školy
• e-mail s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou

Kriteria pro přijetí
• v řádném termínu podaná žádost

• platné doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pokud nám to epidemiologická situace na konci školního roku dovolí, rádi uspořádáme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiny společné setkání u nás na školní zahradě. Seznámíme se, prohlédneme si školní budovu, pohrajeme si, popovídáme a…:o)

 

ZAHÁJENÍ činnosti kroužků s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci ODLOŽENO.

 

POZOR! ZMĚNA ČASOVÉHO ROZVRHU HODIN!!!

 Z důvodů organizačních úprav ve školní jídelně ZŠ J.A.Komenského a na základě hygienických doporučení MŠMT, jsme museli přistoupit k úpravě časového rozvrhu jednotlivých vyučovacích hodin.

 otevření školy         7,30 hod.                 začátek vyučování   7,50 hod.

 1. vyuč. hod.             7,50 – 8,35
 2. vyuč. hod.             8,45 - 9,30
 3. vyuč. hod.             9,45 – 10,30
 4. vyuč. hod.           10,35 – 11,20

odchod na oběd   – 11,30                          přestávka na oběd – 11,30 – 12,15

 1. vyuč. hod.             12,15 – 13,00
 2. vyuč. hod.             13,05 – 13,50 (odpolední vyučování 5.roč.)

 Školní družina ráno 6,15 – 7,20       odpoledne 11,20 – 16,00          

Změny platí od 2.9.2020 do odvolání.

Případné následné úpravy z organizačních důvodů nevylučujeme.

 

  Bližší informace a soubory ke stažení:
  Čestné prohlášení o neexistenci nákazy
 

Naše škola

 

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy


Zápis do 1.třídy se bude konat 15.4.2021 od 14.00 - 17.00hod.


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"