Informace pro rodiče

Č.j.36/24                                                                                                 V Karlových Varech 20.5.2024

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Karlovy Vary, příspěvková organizace

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu od školního roku 2024/2025:

Pořad. číslo              Registrační značka uchazeče                                  výsledek řízení

 1.                               26/24                                                                             přijat
 2.                               27/24                                                                             přijat
 3.                               28/24                                                                             přijat
 4.                               29/24                                                                             přijat
 5.                               30/24                                                                             přijat
 6.                               31/24                                                                             přijat
 7.                               33/24                                                                             přijat
 8.                               34/24                                                                             nerozhodnuto
 9.                               35/24                                                                             nerozhodnuto
 10.                                17/22                                                                odklad pov.škol.doch.
 11.                               20/22                                                                odklad pov.škol.doch.
 12.                               21/24                                                                odklad pov.škol.doch.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace od školního roku 2024/2025, za oznámená.

 P o u č e n í : V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Datum zveřejnění: 20.5.2024                                                                   Mgr. Klára Píšová


Ranní školní družina  – otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

Od školního roku 2024/25  se zvedá poplatek za školní družinu na 200,-/měsíc.  (Rozhodnutí zřizovatele.)

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      –  úvodní  : 1.tř – 7.9.2023

ostatní třídy  21. září 2023

Informativní ( individuální) – 23. listopad 2023  a 25.duben 2024

Prázdniny

Podzimní        26.-27. října 2023
Vánoční         23.prosince 2022 – 2.ledna 2022 (do školy se jde ve středu 3.1.2024 )
Pololetní         2. února 2024 – pátek
Jarní                12. – 18. února 2024
Velikonoční    28.3. 2024 čtvrtek, pátek je st. svátek
Letní                29.6 – 31.8.2024
Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2.září 2024 v 9.00h.

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807.

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

Den otevřených dveří

duben 2023 od 12.00 h. do 15.00 – termín bude upřesněn

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se bude konat  18.dubna 2024

Formuláže ke stažení potřebné pro zápis do naší školy

Zápisní arch (PDF)
Dotazník pro rodiče (PDF)
Žádost o přijetí do ZŠ (PDF)
Žádost o odklad školní docházky (PDF)

 
  Bližší informace a soubory ke stažení:

Formulář ke stažení: Žádost o uvolnění z výuky (PDF)

Školní řád (PDF)

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Pravidla pro hodnocení žáků (PDF)

ŠVP – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Stáhnout všechny dokumenty ŠVP (ZIP)

Adresa: Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary
www.mmkv.cz

E-mail: zsdyslekticka.kv@seznam.cz Datová schránka: t74mrp5
Telefon:
+420 353 224 241 +420 605 941 809

Speciálně pedagogické centrum
Telefon: +420 775 891 113
+420 725 503 800
E-mail: spc-vadyreci.kvary@seznam.cz